brand logo
ரோசி சேனாநாயக்கவுக்கு புதிய பதவி

ரோசி சேனாநாயக்கவுக்கு புதிய பதவி

26 May 2023 | T.Yuwaraj

 

உள்ளூராட்சி விவகாரங்களுக்கான ஜனாதிபதியின் ஆலோசகராக முன்னாள் கொழும்பு மேயர் ரோசி சேனாநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.


You may also like