கட்டுரைகள்

பன்மைத்துவ நாடான இலங்கையில் தமிழ் மொழியின் நிலை!

பல இனங்களையும் கலாசாரங்களையும் மதங்களையும் உள்ளடக்கிய பன்மைத்துவம் வாய்ந்த நாடான இலங்கையில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து இன மக்களும் தமக்கு சமமான உரிமைகள் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் Read More »