பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்துடன் இணைந்ததாக ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள புதிய எரிவாயு நிறுவனம்

இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்துடன் இணைந்ததாக புதிய நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து எல்பி எரிவாயுவை தயாரித்து போட்டி விலையில் சந்தைக்கு விநியோகிக்க அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. Read More »
1 2 3 5