இலங்கையின் பிரயாணம் மற்றும் சுற்றுலாத்துறையில் சிறிய நடுத்தரளவு தொழில்முயற்சிகளின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு வழங்க “GLX Digital Evolver” திட்டம் அறிமுகம்

இலங்கையின் பிரயாணம் மற்றும் Read More »