தனிமைப்படுத்தல் அமுலாகும் புதிய இடங்கள் !

நாட்டில் தற்போது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் மற்றும் தொடர்ந்தும் அமுல்படுத்தப்படும் பகுதிகளில் தொடர்பிலான தகவல்களை கொவிட்-19 தடுப்புக்கான தேசிய செயற்பாட்டு நிலையம் இன்ற Read More »