ஆபிரிக்காவுடனான உறவை விரிவுபடுத்துவதற்கான முயற்சிகளை இலங்கை தொடர வேண்டும்: கென்ய ஜனாதிபதி

இலங்கையின் புதிய உயர் ஸ்தானிகர் வேலுப்பிள்ளை கனநாதனைப் வரவேற்ற கென்ய ஜனாதிபதி உஹுரு முகாய் கென்யாட்டா, ஆபிரிக்காவுடனான உறவை புதிய மேலும்விரிவுபடுத்துவதற்கான தனது முயற்சிகளை இலங்கை தொடர வேண்டும் என்றா Read More »