2021 ஆம் ஆண்டு அரச பாடசாலைகளில் முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பம் !

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான அரச பாடசாலைகளில் முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்படிவம் கல்வி மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. Read More »

“ஊரடங்குச் சட்டம் இருந்தாலும் தொண்டாவின் இறுதிக்கிரியை சுகாதார பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன்” – பிரதமர் தெரிவிப்பு

“ஊரடங்குச் சட்டம் இருந்தாலும் தொண்டாவின் இறுதிக்கிரியை சுகாதார பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன்” - பிரதமர் தெரிவிப்பு Read More »