15 ஆம் திகதிவரை மேல்மாகாணத்திலிருந்து எவரும் வெளி மாகாணங்களுக்கு செல்லத் தடை !

இன்று முதல் எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவுவரை மேல்மாகாணத்திலிருந்து எவரும் வெளிமாகாணங்களுக்கு செல்லத் தடை விரை மேல்மாகாணத்திலிருந்து எவரும் வெளி மாகாணங்களுக்கு செல்லத் தடை ! Read More »

மேல்மாகாணத்திலிருந்து வெளிமாகாணங்களுக்கு செல்ல கட்டுப்பாடு விதிக்க ஜனாதிபதி பணிப்பு !

மேல்மாகாணத்திலிருந்து வெளிமாகாணங்களுக்கு செல்ல கட்டுப்பாடுகளை விதிக்குமாறு விதிக்க ஜனாதிபதி பணிப்புரை விடுத்துள்ளார். Read More »