“வரலாறு சுமத்தியுள்ள பொறுப்பை ஒன்றுபட்டு நிறைவேற்றுவோம்” – சுதந்திர தின உரையில் ஜனாதிபதி !

“வரலாறு சுமத்தியுள்ள பொறுப்பை ஒன்றுபட்டு நிறைவேற்றுவோம்” - சுதந்திர தின உரையில் ஜனாதிபதி !

Read More »