அரசின் முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் கூட்டாக பதவிகளை துறக்க முடிவு !

அரசில் வகிக்கும் பதவிகள் அனைத்தையும் கூட்டாக துறப்பதற்கு முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் முடிவு செய்திருப்பதாக அறியமுடிகின்றது. Read More »