இலங்கை

யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்ற அமெரிக்கத் தூதுவர் நல்லூர் கோயிலுக்கும் சென்றார்.