உலகம்

மலேரியா நுளம்புகளை அழிக்க புதிய வழி

மலேரியா நுளம்புகளை அழிப்பதற்கு விஞ்ஞானிகள் ஜு.எம். என்ற பங்கஸ் ஒன்றை தயாரித்துள்ளனர்.
சிளந்தி விசத்தை உருவாக்குவதற்காக இந்த பங்கஸ் பொதுவாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற போதும், இது பாரிய அளவான நுளம்புகளை கொல்லும்என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இந்த பங்கஸ் பார்க்கினோ பாசோவில் சோதிக்கப்பட்டதில், 45 நாட்களில் 99 சதவீதமான நுளம்புகள் அழிந்தமை தெரியவந்துள்ளது.
மலேரியாவை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த பங்கஸ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மலேரியாவினால் உலகளாவிய ரீதியாக வருடாந்தம் 400000 பேர் உயிரிழக்கின்றனர்.