இலங்கை

மதவாச்சியில் இன்று காலை மூன்று பேரை பலியெடுத்த யாழ்ப்பாணம் சென்றபோது விபத்தில் சிக்கிய பஸ்ஸின் படங்கள் !

மதவாச்சியில் இன்று காலை மூன்று பேரை பலியெடுத்த யாழ்ப்பாணம் சென்றபோது விபத்தில் சிக்கிய பஸ்ஸின் படங்கள் !