உலகம்

நியூசிலாந்தில் தாக்குதல் நடத்திய ஆஸ்திரேலிய பிரஜை பிரென்டன்

நியூசிலாந்தில் தாக்குதல் நடத்திய ஆஸ்திரேலிய பிரஜை பிரென்டன் டர்ரன்ட்கைது

பொலிஸார் தீவிர விசாரணை