இலங்கை

தேசிய பாதுகாப்பு கருதி புர்க்காவை தடை செய்யுமாறு கோரும் தனிநபர் பிரேரணையை பாராளுமன்றத்தில் கையளித்தார் ஆஷு மாரசிங்க எம்.பி (ஐ.தே .க )

தேசிய பாதுகாப்பு கருதி புர்க்காவை தடை செய்யுமாறு கோரும் தனிநபர் பிரேரணையை பாராளுமன்றத்தில் கையளித்தார் ஆஷு மாரசிங்க எம்.பி (ஐ.தே .க )