Breaking News

திடீர் நீர்வெட்டு !

A water cut till 10pm today due to sudden breakdown, in Colombo 1, 2 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 and 13; Low pressure supply in Colombo 4 and 14: NWSDB.

திடீர் தடங்கல் காரணமாக கொழும்பு 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13 பகுதிகளில் நீர்வெட்டு இன்றிரவு 10 மணி வரை அமுலில் இருக்கும். கொழும்பு 4 மற்றும் 14 பகுதிகளில் குறைந்த அமுக்கத்துடன் நீர்விநியோகம் இடம்பெறும் –

தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை அறிவிப்பு !