உலகம்

டைனோசரின் தொடை எலும்பு கண்டுபிடிப்பு

 

தென்மேற்கு பிரான்சில் அகழ்வாராய்ச்சி இடத்தில் பழங்கால ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஒரு பெரிய டைனோசரின் தொடை எலும்பு இந்த வாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இரண்டு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு தொடை எலும்பு ஜுராசிக் சகாப்தத்தின் பிற்பகுதியில் ஒரு சோரோபாட் வகையை சேர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.